مجسمه مشاهیر

مجسمه خسرو ، شیرین ، فرهاد

کد محصول : MKH-۵۲
طول : ۲۴
عرض : ۱۶
ارتفاع : ۵۱/۵
وزن :

خسرو، شیرین، فرهاد
فرهاد کوهکن از عشاق بنام و ناکام ادب فارسی و عاشق افسانه‌ای شیرین و رقیب خسرو پرویز بود. در متن های تاریخی و ادبی قدیم هیچ اشاره‌ای به شخصیت او نشده‌ اما در بعضی از کتاب‌های قدیم از فرهادِ سپهبد و در بعضی دیگر از فرهاد حکیم نام برده شده‌است که مهندس بود و کار ساختن بعضی از نقوش در بناهای عصر خسرو پرویز به او منسوب است. از سده ی ششم قمری به بعد شهرت و محبوبیت فرهاد در ادب فارسی از خسرو نیز فراتر رفت. در این داستان فرهاد حجار و مهندس و انسانی ساده‌دل و یکرنگ، به غایت نیرومند و مستغنی از مال و سخت استوار است.

مجسمه خسرو ، شیرین ، فرهاد
 موجود