مجسمه مشاهیر

مجسمه رستم واسفندیار

کد محصول : MR-۵۴
طول : ۴۰
عرض : ۲۵
ارتفاع : ۵۴
وزن : ۵۴۰۰

رستم
نام آورترین چهره ی اسطوره‌ای در شاهنامه و به تبع مهم‌ترین چهره ی اسطوره‌ای ادبیات فارسی است. او فرزند زال و رودابه است و تبار پدری رستم به گرشاسپ  پهلوان اسطوره‌ای و چهره ی برتر اوستا و از طریق گرشاسپ به جمشید می‌رسد؛ و تبار مادری او به مهراب کابلی و ضحاک می‌رسد. رستم، سرانجام به دست نابرادرش شغاد کشته شد.
رستم در ادبیات فارسی به صورت‌های رستهم، روستهم، روستم نیز آمده است. در اصل از دو جزء تشکیل شده است: «رُس» از raodha (به معنی بالیدن و نمو یافتن) رستن و روییدن از همین ریشه است + تَهم taxma که در فارسی باستان و گاتاها و دیگر بخش‌های اوستا به معنی دلیر و پهلوان آمده است و تهمتن نیز از همین ریشه است به معنی بزرگ ‌پیکر و قوی‌اندام، و در حقیقت تهمتن معنی کلمه ی رستم است. بنابر آنچه گفته شد، رستم یعنی کشیده‌بالا و بزرگ‌تن و قوی‌پیکر.

مجسمه رستم واسفندیار
 موجود